Bryan Cranston

Full 2014 Emmy Nominations
Full 2014 Emmy Nominations
2014 SAG Awards Full Nominees List
2014 SAG Awards Full Nominees List